Disclaimer en gebruiksvoorwaarden

De website www.365dagenbloemen.nl is eigendom van de Coöperatie Royal FloraHolland U.A en wordt beheerd door Productcommissie seizoensbloemen (hierna: “365dagenbloemen”), statutair gevestigd te Aalsmeer in Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34284016, (hierna: '365dagenbloemen').

Toepasselijke voorwaarden

Op elke verbintenis met 365dagenbloemen, waaronder het gebruik van haar websites, deze gebruiksvoorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden, waaronder gebruikers van een dienst of faciliteit van 365dagenbloemen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het gebruik van een dienst of faciliteit van 365dagenbloemen kunnen aanvullende voorwaarden voor de betreffende dienst of faciliteit van toepassing zijn. . In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van een specifieke dienst en voorwaarden van 365dagenbloemen, prevaleren de voorwaarden van de desbetreffende dienst. Bij discrepantie of interpretatieverschillen tussen Nederlandstalige en anderstalige versies van deze disclaimer en/of de voornoemde voorwaarden, is de versie in de Nederlandse taal te allen tijde leidend en doorslaggevend.

Informatie, producten en diensten van derden

Wanneer 365dagenbloemen hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden op haar websites weergeeft, betekent dit niet dat 365dagenbloemen de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of heeft geverifieerd. Dergelijke hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden zijn uitsluitend ter informatie opgenomen en het gebruik hiervan is volledig voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten en gebruik

365dagenbloemen heeft en behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle op of via deze en overige websites van 365dagenbloemen aangeboden informatie. Het is toegestaan om deze informatie uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik afdrukken en/of downloaden.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 365dagenbloemen:

 • informatie op deze website op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen;

 • links naar websites van 365dagenbloemen weer te geven;

 • de informatie voor commercieel gebruik te verwerken.

Het is niet toegestaan het functioneren van websites van 365dagenbloemen in gevaar te brengen, de aangeboden informatie of onderliggende software aan te tasten en/of andere internetgebruikers te hinderen.

Cookies en persoonsgegevens

365dagenbloemen plaatst geen zgn. 'third party cookies'. 365dagenbloemen kan het inlog- en surfgedrag van een websitegebruiker registreren en uitlezen op randapparatuur, zulks alleen ten behoeve van de verbetering van de diensten van 365dagenbloemen zelf en om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Door gebruik te maken van de website stemt u in met de registratie en verwerking van uw (persoons)gegevens door 365dagenbloemen om op oneigenlijk gebruik te kunnen controleren.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar 365dagenbloemen stuurt, kunnen onveilig zijn. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan 365dagenbloemen te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Aansprakelijkheid

365dagenbloemen is uitsluitend aansprakelijk voor schade indien deze is veroorzaakt door haar opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot het bedrag dat de verzekering in het desbetreffende geval uitkeert en anders alleen voor de directe schade tot maximaal € 10.000,= per gebeurtenis. Indirecte schade en winstderving komen nimmer voor rekening van 365dagenbloemen, tenzij er sprake is van een wettelijke niet uit te sluiten aansprakelijkheid.

365dagenbloemen aanvaardt in aanvulling en afwijking van het vorenstaande, geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit:

 1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de

  toegang tot of het gebruik van websites van 365dagenbloemen,

 2. de werking of het niet-beschikbaar zijn van de betreffende websites,

 3. het downloaden of gebruiken van software die via deze websites beschikbaar wordt gesteld;

 4. misbruik van deze websites;

 5. verlies van gegevens;

 6. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan 365dagenbloemen of aan u

  respectievelijk de bezoeker c.q. gebruiker van de website(s) wordt gezonden,

 7. de informatie die op of via deze website(s) wordt aangeboden;

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van 365dagenbloemen.

Toepasselijk recht

Op de websites van 365dagenbloemen en deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

365dagenbloemen behoudt zich het recht voor de op of via deze en overige websites van 365dagenbloemen aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. 365dagenbloemen is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van wijzigingen.

Klachten, ongewenste communicatie

Klachten kunnen worden ingediend via de Klantenservice, telefoonnummer 088 789 89 89, of via www.royalfloraholland.com/nl/algemeen/contact. Natuurlijke personen kunnen bij de Klantenservice melden dat zij ongevraagde elektronische communicatie over andere dienst(en) dan waarvoor zij zich hebben ingeschreven, niet willen ontvangen van 365dagenbloemen.

Slotbepaling

Aan de verstrekte informatie op de websites van 365dagenbloemen kunnen door gebruiker(s) jegens 365dagenbloemen geen rechten worden ontleend. De toegang tot een dienst van 365dagenbloemen en de eventuele rechten die daaruit voortvloeien zijn niet overdraagbaar. Indien op een website van 365dagenbloemen een link of button met "akkoord" aanwezig is, verklaart u daardoor in te stemmen met:

 • deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden, en;

 • de toepasselijke voorwaarden voor de betreffende dienst, en;

 • het (via een snelkoppeling) elektronisch c.q. digitaal verstrekken van algemene voorwaarden door 365dagenbloemen.

De campagne ‘365 dagen bloemen’ is een initiatief van de promotiecommissie 365 dagen bloemen. Ruim 1.800 kwekers uit 15 verschillende landen maken dit mogelijk. Zij telen ruim 150 verschillende bloemen, die het gehele jaar door worden gepromoot op basis van de beschikbaarheidsdata van Royal FloraHolland. De doelstelling van de campagne ‘365 dagen bloemen’ is het samen ontwikkelen van verkoopkansen voor de bloemist.

Samenwerken? We zijn bereikbaar via hello@365daysofflowers.com .

Disclaimer en gebruiksvoorwaarden
Abonneer op campagne van 365 dagen bloemen en ontvang gratis ons magazine.
Abonneer